Právnické vzdelanie získala na Univerzite Komenského v Bratislave

Počas univerzitného štúdia pôsobila na právnom oddelení medzinárodnej potravinárskej a drogistickej spoločnosti a tiež pôsobila v kancelárii

verejného ochrancu práv

Štúdium ukončila v roku 2006 štátnymi záverečnými skúškami z občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva a obhájila

diplomovú prácu s témou „Filozoficko-právne aspekty interrupcie“

Bezprostredne po ukončení štúdia začala vykonávať právnu prax v advokátskej kancelárii v Bratislave ako advokátska koncipientka

Počas praxe advokátskej koncipientky absolvovala viaceré odborné semináre k problematikám z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného,

trestného a ústavného práva

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2009 založila advokátsku kanceláriu, kde vykonáva advokátsku prax ako samostatná

a nezávislá advokátka

Je zapísaná v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi

Vzhľadom na dlhodobé pracovné pobyty v USA a Írskej republike komunikuje plynule po anglicky a ovláda anglickú právnu terminológiu,

ku ktorej absolvovala odborný seminár

V súčasnom období pracuje na rigoróznej práci z oblasti občianskeho práva