Poradenstvo a právna pomoc vo veciach upravených Občianskym zákonníkom a Zákonom o rodine a súvisiacimi predpismi

Vypracovanie právnych podaní a zastupovanie pred súdom v civilnom sporovom konaní a civilnom mimosporovom konaní

Príprava zmlúv a dohôd, posudzovanie a pripomienkovanie návrhov zmlúv,  zabezpečovanie záväzkov

Zastupovanie v konaní vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, príprava dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie v konaní vo veciach vyporiadania podielového spoluvlastníctva, príprava dohôd o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva